KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Informacja o Administratorze Danych: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest MULTICHEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 2, kod pocztowy 62-030 Luboń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104551, NIP: 7791548062, REGON: 630765083. 

Kontakt: 

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Przemysłowa 2, 62-030 Luboń, lub mailowo: admin@multichem.pl . 

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji. 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących: 

 1. imię (imiona) i nazwisko; 

 1. datę urodzenia; 

 1. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 

 1. wykształcenie; 

 1. kwalifikacje zawodowe; 

 1. przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO, na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom Twoje dane będą przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO) do momentu otwarcia rekrutacji na stanowisko odpowiadające Twoim kwalifikacjom lub, w przypadku braku takiej rekrutacji w okresie wskazanym w udzielonej zgodzie, do momentu zakończenia tego okresu. Zgoda ta dotyczy przechowywania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu ich przetwarzania zgodnie z powyżej wskazanymi podstawami prawnymi w trakcie przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych: 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane: 

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy niektóre zadania, w tym: hostingodawcom, podmiotom zajmującym się obsługą naszych systemów informatycznych oraz obsługującym nasze serwery pocztowe. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych: 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami, przez okres wskazany w treści udzielonej nam zgody. 

Twoje prawa: 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa: 

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. 

 1. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas lub jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy przepisu prawa. 

 1. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

 1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych osobowych: 

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia. 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w trakcie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych. 

Zapisz się do naszego newslettera

Zyskaj przewagę, uzyskując dostęp do unikalnych informacji o naszych najnowszych produktach lakierniczych.